ISO 9001

9001 2015 Header 700x276

Nowa norma wprowadza istotne zmainy do standardów ISO. Pokazuje drogę jak zarządzać systemem jakosci, mniej nakazuje. Zmiany w dokumentacji, ocena ryzyka, podejscie procesowe, wiedza, monitoring, kontekst orgzanizacyjny.

Jednolita struktura norm systemów zarządzania 9001-2015

1     Zakres normy
2     Powołania normatywne
3     Terminy i definicje
4     Kontekst organizacji

       4.1     Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
       4.2     Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych
       4.3     Określenie zakresu systemu zarządzania XXX
       4.4     System zarządzania XXX
5     Przywództwo
       5.1     Przywództwo i zaangażowanie
       5.2     Polityka
       5.3     Rola, odpowiedzialność i uprawnienia w organizacji
6     Planowanie
       6.1     Działania mające na celu określenia ryzyka i możliwości
       6.2     Cele XXX i planowanie osiągnięcia celów
7     Wsparcie
       7.1     Zasoby
       7.2     Kompetencje
       7.3     Świadomość
       7.4     Komunikacja
       7.5     Udokumentowane informacje
8     Działania operacyjne
       8.1     Planowanie operacyjne i nadzorowanie
9     Ocena efektów działalności
       9.1     Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
       9.2     Audit wewnętrzny
       9.3     Przegląd zarządzania
10   Doskonalenie
       10.1     Niezgodności i działania korygujące
       10.2     Ciągłe doskonalenie

Kontekst organizacji

Wprowadzono wymagania dotyczące określenia kontekstu organizacji oraz stron zainteresowanych istotnych dla systemu zarządzania jakością (i ich wymagań), które mogą mieć wpływ na planowanie systemu zarządzania jakością i mogą być wykorzystane jako dane wejściowe do opracowania systemu.

System zarządzania jakością i jego procesy

Istotną zmianą w ISO 9001:2015 w stosunku do obecnych wymagań dotyczących procesów potrzebnych w systemie zarządzania jakością jest: określenie wymaganych wejść i oczekiwanych wyjść procesów, przydzielenie odpowiedzialności i uprawnień za procesy, określenie ryzyk i szans oraz planowanie i wdrożenie odpowiednich działań do ich uwzględnienia.